PÁRIZSI SZENT DÉNES

püspök, vértanú

elhunyt: Lutitiae Parisiorum, Gallia provincia, 250 után

 

 

Tours-i Szent Gergely Historia francorum című műve (594) szerint a római-gall egyházat alapító hét püspök egyike, akik Decius császár idején Rómából mentek Galliába. Legendája szerint a pogány papság föllázította ellene a népet, de ő hitével és szelídségével megcáfolta a rágalmakat, s az ellene lázadók közül többet megtérített. Fescennius prefektus letartóztatta, társaival együtt kigúnyolta és megkínoztatta. Rostélyhoz bilincselték, tűz fölé tették, majd vadállatok elé dobták, végül keresztre szögezték, de életben maradt. A börtönben misézés közben megjelent és kenyeret adott át neki Krisztus; mise után őrei Merkur bálványképe előtt lefejezték. Legendája szerint fejét kezébe vette, s egy angyal elvezette a vértanúság hegyéről (Mons Martyrum; ebből a francia Montmartre) oda, ahol sírjának kellett lennie. 574-ben katonák kifosztották templomát; amikor egyikük a halotti lepléről letépett arannyal együtt a Szajnába esett, vezérük visszavitette a rablott kincseket, hogy ne haragítsa tovább a szentet. A későbbiekben azonosították Areopagita Dénessel, akinek ereklyéit IIIInce pápa - a viszály megszüntetése érdekében - a St. Denise-kolostorba szállíttatta. A 11. századtól önállóan (Regensburg, Szent Emmeram-székesegyház kapuja, 1052; Bamberg, Dóm, szobor, 1235), a 14. századtól a tizennégy segítőszent között ábrázolták, kezdetben kazulában, a 15. század óta pluviáléban, olykor fej nélkül. A francia művészetben élete jeleneteivel is találkozhatunk (Párizs, S. Denis-templom kapuja). Attribútumai: saját levágott feje a kezében, vagy koponya és mitra egy könyvön. A fejfájósok szokták magukat oltalmába ajánlani.

 

Olvasmány Szent Ambrus püspöknek a 118. zsoltárhoz írt magyarázatából

Amint sokféle az üldözés, ugyanúgy sokfajta a tanúságtétel is. Naponta Krisztus tanúja vagy. Ha megkísértett a paráznaság szelleme, de te szent félelemmel gondolsz Krisztus eljövendő ítéletére, és ezért nem akarod bemocskolni tested és lelked tisztaságát, Krisztus vértanúja vagy. Ha megkísértett a kapzsiság szelleme, hogy erőszakkal elvedd a nálad gyengébbnek vagyonát, és megsértsd a védtelen özvegy jogait, de te megfontolod az isteni parancsokat, és úgy ítéled, hogy inkább segítened kell rajtuk, nem pedig jogtalanságot elkövetned ellenük: Krisztus tanúja vagy. Hiszen Krisztus ilyen tanúkat akar maga mellé állítani, amint írva is van: Szolgáltassatok igazságot az árvának, s védelmezzétek az özvegyet. Aztán gyertek, s szálljatok velem perbe – mondja az Úr (Iz 1, 17-18). Ha megkísértett a gőgös kevélység szelleme, de amikor megláttad a szegényt és a gyámoltalant, jóságos szívvel együttéreztél vele, és jobban szeretted az alázatosságot, mint a kevélységet: Krisztus tanúja vagy. Sőt mi több, nemcsak szóban, hanem tetteiddel is tanúságot tettél.

Van-e megbízhatóbb tanú annál, aki megvallja, hogy az Úr Jézus testben jött el (1 Jn 4, 2), és ugyanakkor megtartja az evangéliumi törvényeket is? Mert aki hallja, és nem teszi meg, az megtagadja Krisztust; noha szavával megvallja, tetteivel azonban megtagadja. Miután sokan majd azt mondják: Uram, Uram, hát nem a te nevedben jövendöltünk, és űztünk ördögöt, és tettünk annyi csodát? (Mt 7, 22), ő majd azon a napon így felel nekik: Távozzatok színem elől, ti, gonosztevők! (Mt 7, 23) Tehát csak az a tanú, aki tetteivel is tanúságot tesz az Úr Jézus parancsai mellett.

Hány ilyen titkos vértanúja van Krisztusnak napról napra, és hányan vallják meg az Úr Jézust! Ezt a vértanúságot és ezt a Krisztus melletti hűséges tanúságtételt az Apostol is ismeri, hiszen ezt mondja: Azzal dicsekedhetünk, amiről lelkiismeretünk tanúskodik (2 Kor 1, 12). De milyen sokan vannak, akik kifelé ugyan megvallották, de belül megtagadták őt! Írva van: Ne higgyetek minden léleknek (1 Jn 4, 1), hanem gyümölcseikről (Mt 7, 16) ismerjétek meg, hogy melyiknek kell hinnetek. Légy tehát hűséges és bátor a belső üldözésben, hogy a külső üldözés idején is helyt tudj állni. A belső üldözésben is vannak királyok és helytartók, meg félelmetes hatalmú bírák. Legyen számodra példa az Úr kísértése, amelyet elviselt.

Másutt ezt olvassuk: Ne uralkodjék halandó testeteken a bűn (Róm 6, 12). Ember, lásd meg, hogy milyen királyok elé állítottak téged, a bűnök milyen fejedelmei elé, ha a bűn uralkodik rajtad. Ahány bűn, ahány bűnös készség, mindannyi király; és eléjük vezetnek bennünket, és előttük állunk. Ezeknek a királyoknak már sok ember lelkében ott is van az ítélőszékük. De aki megvallja Krisztust, az azonnal foglyul ejti ezt a királyt, és elűzi lelkének trónusáról. Hogyan állhatna fenn tovább is az ördög trónja abban az emberben, akiben Krisztus trónja van felállítva?

 

Könyörögés

Istenünk, te Szent Dénesnek és társainak küldetést adtál, hogy a népeknek dicsőségedet hirdessék, és megerősítetted őket, hogy a szenvedésben állhatatosak legyenek. Add, hogy példájuk nyomán a földi javakat ne hajszoljuk, és a világ csábításaival bátran szembeszálljunk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.

 

Katonai Ordinariátus © Minden jog fenntartva