PENNAFORTI SZENT RAJMUND

domonkos áldozópap

született: Pennafort vára, Aragónia, 1175/80.

elhunyt: Barcelona, 1275. január 6.

 

 

Nemesi családban született; a barcelonai székesegyház iskolájában kezdett tanulni. Pappá szentelése után ugyanott tanított. 1210-től Bolognában jogot tanult. 1216-ban Barcelonában tanítani kezdett, tanítványaitól nem kért tandíjat, megélhetéséről a város gondoskodott. 1218-ban a Szent Domonkost követő Orléans-i Reginald több tanártársával együtt a domonkos rendbe vonzotta. A Rómából hazatérő barcelonai püspök rávette, hogy térjen haza, így egy ideig székesegyházban kanonokként szolgált és egyházkormányzati feladatokat látott el, de 1222-ben belépett a domonkos rendbe. Egy iskolában tanított, s közben Nolaszkói Szent Péter kérésére megírta a mercedáriusok szabályzatát. 1227-29-ben a pápai legátus tanácsadója lett, aki szerette volna magával vinni Rómába, de ő csak akkor ment Rómába, amikor IX. Gergely pápa a kúriába rendelte, ahol az apostoli penitenciária tagja és a pápa személyi gyóntatója lett. A pápa megbízásából összegyűjtötte a 12-13. század pápai rendeleteit és Decretales Gregorii IX. címen öt kötetbe foglalta. A gyóntatók számára elkészítette azt a jogi és gyóntatói esetekből készített gyűjteményt, mely később a Rajmund Summája címet kapta. 1236-ban egészségi állapotára hivatkozva kérte, hogy visszatérhessen hazájába, ahol ismét a barcelonai rendház tagja lett. A tarragonai érsekséget elhárította magától. 1238. május 24-én Bolognában a nagykáptalan rendfőnökké választotta. Pontosabban megfogalmazta a rendi szabályzatot, de nemsokára fölmentését kérte rendfőnöki tisztsége alól. Figyelme ezután a muszlim uralom alatt álló Ibériai-félsziget és Észak-Afrika felé fordult. Szorgalmazta a muszlim szolgálatban álló keresztény zsoldosok és szolgák lelkipásztori ellátását. Hatására a tartományi káptalan külön iskolák létesítését határozta el arab tanulmányok céljaira, 1259-ben az egész spanyol rendet kötelezték egy Arab Intézet fölállítására. E misszióval kapcsolatban vette rá Aquinói Szent Tamást, hogy megírja Summa contra gentiles című művét. VIII. Kelemen pápa 1601-ben avatta szentté. 1647-tők Barcelona városának védőszentje.

 

Olvasmány és könyörgés az imaórák liturgiájából

Olvasmány Szent Rajmund áldozópap leveléből

Az igazság hirdetője nem tévedett, hanem helyesen mondta, hogy mindazok, akik buzgón akarnak élni Krisztusban, üldözést szenvednek (vö. 2 Tim 3, 12). Úgy gondolom, senki sincs kivéve ez alól az általános szabály alól, csak az, aki vagy elhanyagolja, vagy nem ismeri a fegyelmezett, szent és buzgó életet ebben a világban (Tit 2, 12).

Távol legyen tőletek, hogy ti azok közé tartozzatok, akiknek háza békességes, nyugodt és biztonságos, és akik fölött nincs az Isten büntető vesszeje, akik jó sorsban töltik életüket, és végtére is elkárhoznak.

Lelketek tisztasága és jámborságtok azonban kiérdemli és igényli, hogy – mivel Isten elfogadott benneteket, és kedvesek vagytok előtte – lelketek tisztasága sok megpróbáltatáson át finomodjék ki egészen. Ezért, ha olykor kétszeres vagy háromszoros erővel suhog fölöttetek a kard, még ezt is örömmel kell a szeretet jelének tekintenetek.

Külső harc és belső félelem: ez kétélű kard. Belsőleg akkor sokszorozódik, amikor az a bizonyos csalárd szellem álnoksággal és hízelgéssel nyugtalanítja a szívek mélyét. Az ilyenfajta küzdelmeket már eddig is eléggé megismertétek. E nélkül lehetetlen lett volna eljutnotok a belső békéteknek és nyugalmatoknak erre az oly szép rendjére.

Külsőleg viszont akkor sokszorozódik a kard, amikor az Egyház lelki javai ellen tör ki alaptalanul az üldözés: ez esetben súlyosabbak a sebek, főleg ha barátainktól kapjuk azokat.

Ez Krisztusnak az a kívánatos és boldog keresztje, amelyet András apostol oly férfiasan és örvendező lélekkel fogadott. Egyedül ebben kell dicsekednünk, mondja az Apostol, Isten választott edénye.

Tekintsetek fel tehát hitünk szerzőjére és fenntartójára, Jézusra, aki övéitől ártatlanul szenvedett, és a bűnösök közé számították. Ha tehát isztok a mi Urunk, Jézus csodálatos kelyhéből, adjatok hálát az Úrnak, aki az összes javakat osztogatja.

A szeretet és béke Istene pedig, adjon békességet szíveteknek és gyorsítsa meg előrehaladástokat. Oltalmazó pajzsként rejtsen el arca az emberek zaklatásai elől egy időre, amíg csak el nem vezet és át nem ültet abba a teljességbe, ahol mindörökre a béke szépségében, a bizalom otthonában és a bőség nyugalmában fogtok megállapodni.

 

Könyörgés

Istenünk, te Penyaforti Szent Rajmund áldozópap lelkét csodálatos szeretetre gyullasztottad a bűnösök iránt. Közbenjárására add meg nekünk, hogy a bűn rabságából megmeneküljünk, és szabad lélekkel mindig azt cselekedjük, ami kedves előtted. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.

 

Katonai Ordinariátus © Minden jog fenntartva