SVÉD SZENT BRIGITTA

szerzetesnő

Európa társvédőszentje

 

született: Finsta vára, Uppsala mellett, Svédország, 1303

elhunyt: Róma, 1373. július 23.

 

 

A Folkunger svéd királyi családból származott; atyja Birger Persson upplandi kormányzó, anyja Ingeborge Bengsdotter; hat testvére volt. Anyja 1314-ben bekövetkezett halála után nagynénje nevelte. Hét éves korától kapta a misztikus kegyelmeket és látomásokat. 1316-ban férjhez adták a 18 éves Ulf Gudmarssonhoz, Ulfasa várába. Házasságuk első két évét önmegtartóztatásban és imádságban töltötték, majd nyolc gyermekük született. Férje hozzájárulásával sok jót tett (pl. minden csütörtökön 12 szegény étkezett náluk), és vele együtt belépett a ferences harmadrendbe. Férje 1330-ban Närike tartomány kormányzója lett, Brigitta apai öröksége révén Svédország leggazdagabb asszonya lett. Lelki élete a misztika útján fejlődött tovább; lelki vez-je Mátyás, linköpingi knk., aki ~ kérésére készítette el az első svéd szentírásfordítást (Mózes öt könyvét). 1335-40-ben a király udvarban élt, mint II. Magnus és Namuri Bianca nevelőnője és tanácsadója. 1338-ban egyik kisfia halála után férjével együtt Szent Olaf sírjához, 1341-ben ezüstmenyegzőjük örömére Compostellába zarándokoltak, s útközben meglátogatták Citeaux ktorát is. Hazatérésük után férje belépett az alvastrai ciszter kolostorba (ahol egyik fiuk már szerzetes volt), s 1344. február 12-én szentség hírében halt meg. Brigitta ekkor elrendezve gyermekei sorsát Alvastrába költözött, 1344-46-ban a kolostor közelében egy cellában élt imádságban, vezeklésben és látomások közepette. 1346-ban újra a királyi udvarba ment. A compostellai zarándokúton francia földön látta a kettős kolostor intézményét, s alvastrai magányában kialakult benne egy hasonló alapításának gondolata, melynek tagjai vezeklő, imádkozó férfiak és nők, akik a kettős kolostor szabályai szerint elsősorban Krisztus szenvedéséről és Mária kínjairól elmélkednek (brigittinák). Egy látomásban maga Krisztus diktálta neki a rend szabályait, ezért ő maga a Szent Üdvözítő rendjének nevezte alapítását. Meg is kezdték a két kolostor építését, de a pápai jóváhagyás késett. 1349-ben Rómába indult, hogy megszerezze azt, részt vegyen 1350-ben a szentév búcsúiban és teljesítse a látomásaiban kapott feladatot: vezesse vissza Avignonból a pápát Rómába. Kíséretével 1349 őszén érkezett meg Rómába. 1351-ben utána ment a leánya, Katalin. Látomásai és kinyilatkoztatásai tovább folytatódtak. Meglátta Róma és az Egyház nyomorúságának okait: a pápa távollétét és a klérus erkölcsi silányságát. 1350-től Petrus Olavi ciszterci szerzetespap lett a gyóntatója, aki latinra fordította a látomásokban kapott kinyilatkoztatásokat, melyek Svédországra, az Egyházra és egy új szerzetesrend alapítására vonatkoztak. A kapott parancs értelmében Brigitta szólni, dorgálni, javítani és levelezni kezdett, amire gyűlölet lett a válasz. Boszorkánynak kiáltották ki, és máglyára akarták küldeni. A Szűzanya azonban oltalmát ígérte, és megparancsolta, hogy övéivel minden este énekelje el az Ave maris stella himnuszt. Sokszor olyan szegénységben voltak, hogy koldulnia kellett. Szívesen ült a klarisszák temploma, a S. Lorenzo in Panisperna-templom lépcsőjén a koldusok között. 1352-ben Assisibe, 1364-ben a Dél-itáliai szentélyekhez zarándokolt, és Nápolyban maradt 1367-ig. Ekkor Rómába sietett, hogy V. Orbán visszaérkezésekor ott lehessen. Formába öntötte a Brigitta-rend szabályzatát, és a pápa, aki már ismét nem volt Rómában, 1370. augusztus 5-én Montefiasconéban megadta a jóváhagyást. 1369-től Alfonso Pecha de Vada spanyol Jeromos-rendi remete lett a gyóntatója és a kinyilatkoztatások gondozója. 1371 őszén a Szentföldre indult, és 1372-ben négy és fél hónapot töltött Jézus szülőföldjén. A látomások és kinyilatkoztatások itt is állandóan kísérték; főleg a pápának szóló figyelmeztetéseket kapott. Cipruson és Nápolyon keresztül 1373. nagyböjt elején érkezett vissza Rómába. Ekkor már beteg volt, de még végigjárta a böjti stációkat és elküldte látomásait IX. Gergely pápának. A Campo dei Fiori közelében lévő házában halt meg, a S. Lorenzo in Panisperna-templomban temették el. 1374-ben gyermekei, Katalin és Birger magukkal vitték Svédországba, s a vadstenai kolostor templomában helyezték el. 1391-ben avatták szentté. Főként a zarándokok és haldoklók védőszentje. II. János Pál pápa (Sziénai Szent Katalinnal és Avilai Nagy Szent Terézzel) 1999-ben Európa védőszentjévé nyilvánította.

Jézus és Mária életére vonatkozó látomásai, melyeket kinyomtattak, nagy hatással voltak a költészetre és a képzőművészetre (Grünewald: Stuppachi Madonna, 1517-19). Szobráról, mely író, olvasó, fölemelt karokkal álló vagy trónon üló helyzetben ábrázolta, a 15. században főleg Svédországban készültek szentképek. Kezdetben özvegyi ruhában, fehér fátyollal, majd zarándokként, kirnőként v. r-je apátnőjeként ábrázolták. Kinyilatkoztatásainak 14. századi itáliai kéziratai már részletes képsorokat tartalmaznak, melyeket a monumentális művészet is hamarosan átvett (Firenze, S. Maria novella). Az auctorképeken  írópultnál ül és látomása van; átveszi kinyilatkoztatásainak könyvét Krisztustól, és továbbadja gyóntatójának, vagy ő maga ad egy irattekercset Krisztusnak és Máriának. Attribútumai: a brigitták keresztje (kiszélesedő szárú kereszt, középpontjában ostya vagy öt vércsepp), szív, amelyből kinő egy kereszt, égő gyertya (mert pénteken forró viaszt csepegtetett a kezére), királyi korona a lábánál, könyv, toll és tintatartó, liba, zarándokbot, zarándoköltözék, stigmák, Szűz Mária.

 

Olvasmány és könyörgés az imaórák liturgiájából

Olvasmány a Szent Brigittának tulajdonított imádságokból

Áldott légy, Uram, Jézus Krisztus, aki előre megjövendölted halálodat, és az utolsó vacsorán a földi kenyeret csodálatosan átváltoztattad drága testeddé, szenvedésed emlékéül szeretetből át is adtad apostolaidnak, és lábukat drága szent kezeddel megmosva példaként mutattad meg nekik mélységes alázatodat.

Hódolat neked, Uram, Jézus Krisztus! Ártatlan tested szenvedés és halálfélelmedben vérrel verítékezett, mégis vállaltad és végrehajtottad megváltásunkat, s így mutattad meg kézzelfoghatóan azt a szeretetet, amellyel szereted az embereket.

Áldott légy, Uram, Jézus Krisztus, akit Kaifás elé hurcoltak, és alázatosan eltűrted, hogy téged, a mindenség bíráját, Pilátus ítéljen el.

Dicsőség neked, Uram, Jézus Krisztus, a kigúnyolásért, amelyet elszenvedtél, amikor ott álltál bíborba öltöztetve, éles tövissel megkoronázva, és mert elviselted végtelen türelemmel, hogy dicsőséges arcodat leköpdössék, hogy szemedet bekössék, és hogy arcodat meg fejedet a gonoszok gyilkos keze súlyos ütésekkel illesse.

Dicséret neked, Uram, Jézus Krisztus, aki végtelen türelemmel megengedted, hogy oszlophoz kötözzenek, kegyetlenül megostorozzanak, vérrel borítva Pilátus ítélőszéke elé állítsanak, mint ártatlan Bárányt.

Hódolat neked, Uram, Jézus Krisztus, mert amikor szent tested már egészen vértől ázott, kereszthalálra ítéltek, s kínok közt hordoztad szent válladon a keresztet, és elviselted, hogy a tömeg őrjöngése közepette vezessenek a szenvedés helyére, és ott ruháidtól megfosztva szegezzenek a keresztfára.

Örök hódolat neked, Uram, Jézus Krisztus, aki ennyi gyötrelmed között is édesanyádra – aki mindig bűn nélkül volt, és a bűn legkisebb foltja sem ért hozzá – szerető szemeddel gyöngéden rátekintettél, és megvigasztalni akarván, tanítványodra bíztad őt, hogy szeretettel gondoskodjék róla.

Örök hála legyen neked, Uram, Jézus Krisztus, aki haláltusádban minden bűnösnek reményt nyújtottál a bűnbocsánatra, amikor a hozzád forduló gonosztevőnek irgalmasan megígérted a mennyország dicsőségét.

Örök dicséret neked, Uram, Jézus Krisztus, minden egyes óráért, amelyet értünk, bűnösökért oly nagy keserűségben és gyötrelmek között elszenvedtél a kereszten. Hiszen sebeid égő fájdalmai oly kegyetlenül járták át boldog lelkedet, és oly irgalmatlanul hasogatták szentséges szívedet mindaddig, míg csak szíved utolsó dobbanásával ki nem lehelted lelkedet, amikor fejedet lehajtva alázattal ajánlottad magadat Istened és Atyád kezébe, és kihűlt tested ott maradt a kereszten.

Áldott légy, Uram, Jézus Krisztus, aki drága véreddel és szent haláloddal megváltottad a lelkeket, és számkivetésükből irgalmasan visszavezetted őket az örök életbe.

Áldott légy, Uram, Jézus Krisztus, aki megengedted, hogy oldaladat és szívedet lándzsával döfjék át üdvösségünkért, és hogy minket megválts, átdöfött oldaladból oly bőségesen ontottad vízzel vegyült drága véredet.

Dicsőség neked, Uram, Jézus Krisztus, mert azt akartad, hogy barátaid vegyék le áldott testedet a keresztről, fájdalmas édesanyád ölébe fektessék, és megengedted, hogy aztán gyolcsba takarva sírboltba temessenek s katonák vegyenek őrizet alá.

Örök hódolat legyen neked, Uram, Jézus Krisztus, aki harmadnapon feltámadtál a halálból, és megjelentél azoknak, akiket erre szeretetből kiválasztottál, majd negyven nap után sokuk szeme láttára az égbe szálltál, és ugyanide vetted magad mellé a dicsőségbe barátaidat is, akiket a holtak országából megszabadítottál.

Ujjongó dicséret legyen neked örökké, Uram, Jézus Krisztus, aki elküldötted a Szentlelket tanítványaid szívébe, és megnövelted lelkükben a mérhetetlen isteni szeretetet.

Áldott légy, mindörökké dicséretes és dicsőséges Uram, Jézus Krisztus, aki mennyei országodban trónodon ülsz istenséged dicsőségében, és ott élsz megdicsőült szent testedben, amelyet a szent Szűztől vettél magadra, így is jössz majd el az ítélet napján, hogy megítéld minden élő és meghalt ember lelkét. Aki élsz és uralkodol az Atyával és a Szentlélekkel egységben mindörökkön-örökké. Ámen.

 

Könyörögés

Istenünk, te Szent Brigittát élete folyamán különböző utakon vezetted, és Fiad szenvedésének szemlélése és átélése által csodálatosan megtanítottad őt a kereszt bölcsességére. Add, hogy bármely hivatásban éljünk is, mindig és mindenben téged keressünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.

 

Katonai Ordinariátus © Minden jog fenntartva