SZENT CIRILL SZERZETES,

SZENT METÓD PÜSPÖK

Európa társvédőszentjei

 

SZENT CIRILL szerzetes

született: Tesszalonika, 827.

elhunyt: Róma, 869. február 14.

 

A szlávok térítő püspöke, Szent Metód öccse. 14 éves korától Konstantinápolyban III. Mihály császárral együtt Photiosz pátriárka nevelte. A keleti nyelvek kiváló ismerőjeként 851-ben a kalifához küldték követségbe. A keresztény vallás szlávok közötti terjesztésére 855 körül megalkotta a szláv írásjeleket (a glagolita ábécét, a cirill írás ősét), lefordította a Tesszalonika környéki szláv nyelvre az evangéliumot és a legszükségesebb liturgikus szövegeket. 858 táján abbahagyta a tanítást és egy időre kolostorba vonult. 860-ban bátyjával a Krím-félszigetre ment misszióba a kazárok közé. Kerszonban megtalálta Szent I. Kelemen vértanú pápa ereklyéit. 861-ben Borisz bolgár kánt megkeresztelte és népét térítette. 863-tól Rasztiszláv morva fejedelem kérésére Metóddal és kísérőivel 3 éven át szláv nyelven misszionált Nagymoráviában. A bizánci térhódítás és a szláv nyelv liturgikus használata miatt ellenérzést váltott ki a bajor püspökökből, s a testvérpárt eretnekséggel vádolták a pápánál. 867-ben Rómába idéztetvén II. Adorján pápa előtt tisztázták magukat. A pápa jóváhagyta missziós módszerüket és a szláv nyelvű liturgiát. Rómában Cirill megbetegedett s hamarosan meghalt.
IIJános Pál pápa 1980. december 31.-én Ecclesiae virtutis apostoli levelében Európa társ-védőszentjévé nyilvánította.
Legkorábban Metóddal együtt ábrázolták (11. század freskó, Róma, San Clemente, altemplom), s azóta is rendszerint püspöki ornátusban, pásztorbottal, könyvvel, a cirill ábécével vagy templom modellel. A bolgár ikonfestészetben 1614-től látható Metóddal együtt.

 

 

SZENT METÓD püspök

született: Tesszalonika, Bizánc, 815 k.

elhunyt: vsz. Velehrad, 885. ápr. 6.

 

Nemes görög család, a hivatalnok Leó gyermeke, Szent Cirill bátyja. Fiatalon egy szlávok lakta terület elöljárója, majd a kis-ázsiai Olümposz kolostorába vonult, s a tudománynak élt. 860-ban öccsével Krimiába, a kazárok (kabarok) közé ment misszióba, hazatérve a Polükhronion kolostor elöljárója lett.

Korabeli hiteles történeti forrás (A bajorok és a karantánok megtérése) szerint Alsó-Pannónia kereszténnyé tételét a szlávok apostolainak, a konstantinápolyi testvéreknek, Cirillnek és Metódnak tulajdonítja. 863-ban Kocel morva fejedelem (ur. 861-76) udvarának vendégei voltak, s 40 hónapig szláv nyelven terjesztették a kereszténységet Blatngradban (ma: Zalavár). Egy év alatt 50 szerzetest tanítottak meg a szláv liturgiára és az abc-re. Az eretnekség vádjának tisztázására Metód Cirillel Rómába ment, magukkal vitték I. Szent Kelemen vértanú pápa ereklyéit. IIAdorján pápa (867-872) engedélyezte a szláv liturgiát és a fordítások terjesztését. Metód pápai legátusként visszatért Pannóniába (Ciril Rómában meghalt), 870-ben a sirmiumi püspökség (mely a 6. század óta betöltetlen volt) püspöke lett. A salzburgi püspök ösztönzésére egy bajor zsinat elfogatta, elítélte, két és fél évig Ellwangen kolostor börtönében tartotta. VIIIJános pápa közbelépésére 873-ban kiszabadult, s mint érsek Moraviában élt. 880-ban Rómában meglátogatta a pápát, 882-84 között Bizáncban élt, majd visszatért Moraviába. Szláv nyelvre fordította a Szentírás nagy részét, megalkotta a szláv nyelvű liturgiát.

Nem tekinthető lezártnak a vita, hogy valójában hol éltek a morvák, s hogy Metód hol működött közöttük. A legelterjedtebb vélekedés szerint északon keresendők Magna Moravia nyomai. Nyitra környékén, a 9. század több település létezett, de nem bizonyított, hogy Magna Moravia központja itt lett volna. Létezik föltevés, mely alapján az ősi Sirmium adott volna otthont a szláv nyelvű, latin rítusú püspökségnek. Legújabban Marosvárt is tartják Metód székvárosának s a morva államalakulat központjának, bármiféle régészeti adat nélkül, az írott forrásokat bőségesen kiegészítve alaptalan föltevésekkel. IIJános Pál pápa 1980. december 31.-én Ecclesiae virtutis apostoli levelében Európa társ-védőszentjévé nyilvánította. Attribútuma: pásztorbot, könyv vagy templommodell, olykor a cirill abc.

 

Olvasmány és könyörgés az imaórák liturgiájából

Olvasmány Konsztantinosz szláv életrajzából

Konsztantinosz Cirill a sok munkától elgyötörve megbetegedett. Több napig tartó betegsége alatt Istentől látomásban részesült, és így kezdett énekelni: Azt mondták nekem: Az Úr házába megyünk, ezért örvendett a lelkem és ujjongott a szívem (vö. Zsolt 121, 1). 

Ezután papi ruhát öltött, és így maradt egész nap. Örvendezve mondta: „Mostantól kezdve nem vagyok szolgája sem a császárnak, sem más földi embernek, hanem csak a mindenható Istennek. Volt idő, amikor még nem voltam, azután megszülettem, és majd örökké élek. Ámen.” A következő napon beöltözött a szerzetesi szent ruhába. Másnap reggel felvette a Cirill nevet. Ebben a szerzetesi életben ötven napot töltött el. 

Midőn eljött az óra, hogy nyugalomra térjen, és az örök hajlékba költözzék, kezét az Istenhez emelve könnyek között így imádkozott: „Uram, Istenem, aki megteremtetted az összes angyali kart és égi hatalmasságot, kiterjesztetted az égboltot, megszilárdítottad a földet, és megteremtetted a semmiből az összes létezőt, te mindig meghallgatod azokat, akik akaratodat teljesítik, s téged tisztelnek, és parancsaidat megtartják. Hallgasd meg könyörgésemet, és őrizd meg hűséges nyájadat, amelynek elöljárójává tettél engem, alkalmatlan és méltatlan szolgádat. 

Szabadítsd meg őket a téged káromlók istentelen és pogány gonoszságaitól. Növeld és sokasítsd meg Egyházadat, és mindenkit gyűjts egybe. Tedd egyetértővé választott népedet az igaz hitben és a helyes vallásban. Vésd szívükbe tanításod igéjét. A te ajándékod ugyanis az, hogy elfogadtál minket Krisztusod evangéliumának a hirdetésére, hogy jótettekre lelkesítsünk, és megtegyük mindazt, ami neked kedves. Akiket nekem adtál, most visszaadom neked, mint a tieidet. Vezesd őket erős jobboddal, és védelmezd gondviselő oltalmaddal, hogy mindnyájan dicsérjék és dicsőítsék az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevét. Ámen.” 

Mindenkit szent csókkal köszöntve így szólt: „Áldott vagy, Istenünk, mert nem adtál minket láthatatlan ellenségeink prédájára, szétszaggattad hálójukat, és megszabadítottál a pusztulástól.” Így szenderült el az Úrban negyvenkét éves korában. 

A pápa előírta, hogy a Rómában élő görögök és rómaiak gyűljenek egybe, hozzanak gyertyát, és énekelve könyörögjenek érte, utolsó útjára pedig úgy kísérjék, mintha magát a pápát temetnék. Ez meg is történt.

 

Könyörgés

Istenünk, te a két szent testvér, Cirill és Metód által vezetted el a szláv népeket az evangélium világosságára. Add, hogy tanításodat mi is szívünkbe fogadjuk, és mindnyájan egy néppé legyünk az igaz hit megvallásában. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.

 

Katonai Ordinariátus © Minden jog fenntartva