SZENT LAJOS

király

született: Poissy v. La Neuville-en-Hez, Franciaország, 1219. április 25.

elhunyt: Tunisz, 1270. augusztus 25.

 

 

VIII. Lajos király és Kasztíliai Szent Blanka fia. 1226-ban megkoronázták, de 1236-ig anyja uralkodott. 1234-benfeleségül vette az akkor 13 éves Provence-i Margitot. 1244-ben egy betegségében fogadalmat tett, hogy felgyógyulása esetén keresztes háborút szervez a Szentföld visszaszerzésére, a hadjáratban felesége is részt vett. 1249-ben megostromolta és elfoglalta Damiette erődítményét, ezzel megnyílt a Szentföld felé vezető út. Mansourah előtt fogságba esett, vérhast kapott, fel kellett adnia Damiette-et, csak váltságdíj fejében bocsátották szabadon. Katonái nagy része cserbenhagyta. Ennek ellenére 3 évig a Szentföldön maradt, s megerősítette a keresztények kezében lévő birtokokat és erődöket. 1254. szeptember 7-én vonult be Párizsba. Gyermekkorától komoly lelki életet élt, s ez a Szentföldről visszatérve még inkább elmélyült. A szentmisét és zsolozsmát naponta imádkozta, lemondott a vadászatról, egyszerűen öltözködött, ostorozta magát, vezeklőövet viselt. Példás családi életet élt, 11 gyermekéből 9 nőtt fel. Életrajzírói kiemelik türelmét és alázatosságát. Saját kezével szolgálta a szegényeket, leprásokat is gondozott. - A kormányzásban korlátozta a tartományurak hatalmát, megszüntette önkényes bíráskodásukat. Betiltotta a párbajt, s a vazallusok közti magánháborúk korlátozására bevezette az évenkénti negyvennapos fegyverszünetet („a király negyven napja”). Vincennes-ben, ahol gyakran tartózkodott, személyesen szolgáltatott igazságot, kemény, olykor (mai mértékkel mérve) kegyetlen büntetéseket rótt ki. Figyelemmel követte Aquinói Szent Tamás és Beauvais-i Vince munkásságát, támogatta Robert de Sorbont az egyetemalapításban. A Szentföldről hozott ereklyék (főként a töviskorona) méltó elhelyezésére építtette a Sainte Chapelle-t Párizsban. Karitatív intézményeket alapított (a Quinze-Vingts kórházban 300 vakot gondoztak). Erkölcsi feddhetetlensége leginkább külpolitikájában mutatkozott meg. Nagyapja, II. Fülöp-Ágost hódítását jogtalannak nyilvánította, s 1269-ben területeket adott vissza III. Henrik angol királynak, aki erre lemondott minden egyéb franciaországi jogáról. Több uralkodó is békebírónak kérte föl viszályaik rendezésében. Testvérétől, Anjou Károlytól eltűrte Nápoly meghódítását, jóllehet a pápa, IV. Orbán ezt neki adományozta. Miután 1261-benBibarsz egyiptomi szultán elfoglalta Palesztina nagy részét, ismét keresztes hadjáratot szervezett. 60 ezer fős seregével Tunisznál akarta bevárni Anjou Károlyt, de a táborban kolera tört ki, melynek ő is áldozata lett. Kérésére hamuba fektetve halt meg. 1297-ben avatták szentté. Önálló és ciklikus ábrázolásai a 13-18. században főként Franciaországban terjedtek el. Az aranyművesek, borbélyok, cukrászok, divatkereskedők, ékszerészek, épületmunkások, fegyvergyárosok, fegyverkovácsok, fodrászok, frissítőárusok, gipszöntők, gombkötők, hajómunkások, kalmárok, kárpitosok, kefekötők, kőfaragók, ötvösök, paszomántosok, selyemgyárosok, szabók, tüzijátékárusok, vaskereskedők védőszentje, pestis ellen kérik oltalmát.

 

Olvasmány Szent Lajosnak fiához írt lelki végrendeletéből

Kedves fiam, mindenekelőtt arra buzdítlak, hogy szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből és minden erődből; e nélkül ugyanis nincs üdvösség.

Fiam, tartózkodnod kell mindattól, amiről tudod, hogy nem tetszik az Úrnak, vagyis minden halálos bűntől. Inkább vállald a vértanúság valamennyi kínját, mint hogy egyetlen halálos bűnt is elkövess.

Továbbá, ha az Úr valamilyen megpróbáltatást bocsát rád, adj hálát érte, és viseld el szívesen, tudva, hogy ezt talán nagyon is megérdemelted, és hogy ez is a javadra válik. Ha viszont az Úr jóvoltából sikerekben lesz részed, alázatosan hálát kell adnod érte. Óvakodjál, nehogy a siker romlásodat okozza, akár hivalkodó dicsekvésed miatt, akár pedig bármi más módon. Vigyázz tehát, nehogy megsértsd és megbántsd Istent éppen azokkal az ajándékokkal, amelyeket tőle kaptál.

Szívesen és áhítattal végy részt az Egyház istentiszteletén. Amikor a templomban vagy, ne nézegess szórakozottan ide-oda, ne beszélgess feleslegesen, hanem imádkozzál összeszedetten az Úrhoz ajkad fohászaival és szívből fakadó elmélkedéssel.

Együttérző szívvel fordulj a szegények, szerencsétlenek és elnyomottak felé. Amennyire tőled telik, támogasd és vigasztald őket. Minden kapott jótéteményért adj hálát Istennek, hogy méltó lehess még nagyobb javak elnyerésére. Alattvalóiddal szemben törekedj olyan helyes magatartásra, hogy az igazságosság egyenes útját kövesd, és arról se jobbra, se balra le ne térj. Amíg az igazságról meg nem bizonyosodol, addig jobban pártfogold a szegényt, mint a gazdagot. Legyen gondod arra, hogy alattvalóid igazságosságban és békében éljenek, kiváltképpen az egyházi személyek és a szerzetesek.

Legyen odaadó és engedelmes lelkületed anyánk, a római Egyház iránt, és a pápa iránt, aki lélekben atyánk. Azon fáradozzál, hogy távol maradjon országodtól mindenféle bűn, különösen az istenkáromlás és az eretnek tanítás.

Végezetül, kedves fiam, megáldalak mindazzal az áldással, amellyel egy istenfélő édesapa megáldhatja a fiát. A teljes Szentháromság és összes szentjei őrizzenek meg minden rossztól! Adja meg neked az Úr azt a kegyelmet, hogy mindenben teljesíthesd akaratát, és így megdicsőüljön szolgálatod által. E földi élet végén pedig együtt juthassunk el oda, ahol mindörökké láthatjuk, szerethetjük és dicsőíthetjük őt. Ámen.

 

Könyörgés

Istenünk, te Szent Lajos királyt a földi kormányzás gondjai közül mennyei országod dicsőségébe emelted. Közbenjárására segíts földi feladatainkat úgy teljesítenünk, hogy elnyerjük örök országodat. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.

 

Katonai Ordinariátus © Minden jog fenntartva