SZENT MÁTÉ

apostol, evangélista

A logisztikus katonák védőszentje

 

 

Másik nevén Lévi. Neve a héber Mattanja, 'Isten (Jahve) ajándéka' rövidített Mattai formájából való. Alfeus fia volt (Mk 2,14; ApCsel 1,13) a határváros Kafarnaumban élt. A Máté Evangélium 9,9-13-ban ő maga Máténak és vámosnak mondja magát. A Márk Evangélium 2,14 és Lukács Evangélium 27,32-ben Lévi a vámos. A kettős név más apostolnál is előfordul: János/Márk, Saul/Pál, Simon/Péter. Vámosként Heródes Antipász szolgálatában állt (vö. Lk 8,3; Jn 4,46), vagy Kafarnaum városától vette bérbe a vámot. Arám anyanyelvén kívül görögül is kellett tudnia, s evangéliumának tanúsága szerint nagyon értett a különféle pénzek megkülönböztetéséhez. Az apostolok listáján a hetedik (Mk 3,18; Lk 6,14), illetve a nyolcadik helyen (Mt 10,3; ApCsel 1,13) szerepel. Jézus a vám mellől hívta meg: azonnal követte Jézust, s vendégül látta házában (Mt 9,9-13). Ettől kezdve Jézus tanítványa, és szemtanúként írta Máté evangéliumát. Az apostolok oszlása után Rufinus és Szókratész szerint Etiópiában, Szent Jeromos szerint Perzsiában, mások szerint Szíriában, Makedóniában, Írországban hirdette az evangéliumot; valószínűleg szentmise közben lett vértanú. Máténak tulajdonítják az apokrif Liber de ortu beatae Mariae et infantia Salvatorist, a Pszeudo Máté-evangéliumot, melyben először jelenik meg a jászolnál az ökör és a szamár; s a nagyon kései apokrif Máté-aktákat. Rómában a 9. századtól szeptember 21-én, a koptoknál október 9-én, a szír és a bizánci szertartásban november 16-án ünneplik. Az adószedők, pénzváltók, pénzügyőrök védőszetje.

Ábrázolása: Jelképe ember, esetleg szárnyakkal (evangélista szimbólumok). Meghívatásának és mártírhalálának megrendítő ábrázolása Caravaggiótól (Róma, S. Luigi dei Francesi, 1597/98). Attribútumai: eredeti foglalkozására utaló pénzes zacskó, pénzváltó asztal, a vértanúságára utaló kard és bárd.   

 

Himnusz, olvasmány és könyörgés az imaórák liturgiájából 

A reggeli dicséret himnusza

A nagy dicsőség fényköre,

Mely, téged, Lévi most övez,

Az Úr irgalmát hirdeti,

S nekünk bocsánat záloga.

 

Míg ülsz a vámnál, s gondosan

Számlások váltópénzeid,

Máté, Krisztusnak szent szava

Mily gazdag kincset szán neked!

 

Szívednek égő vágya visz

Követni áldott Mestered,

A szó hatalma nyert neked

Az égi házban főhelyet.

 

Dávid Fiának tetteit

S életfakasztó szavait

Aranysorokba foglalod,

S adod világnak ételül.

 

A földön Krisztust hirdeted,

S megvallod ontva véredet,

Végső pecsétet így szerez

A lánggal égő szeretet.

 

Apostol, boldog hírt hozó

Evangélista, vértanú,

Segíts, hogy véled szüntelen

Krisztusnak zengjünk éneket. Ámen.

 

 

Olvasmány Tiszteletméltó Szent Béda áldozópap szentbeszédeiből

Jézus látott egy Máté nevű embert, amint ott ült a vámnál. Szólt neki: Kövess engem! (Mt 9, 9). Látta, de nem annyira a testi látás, hanem inkább a belső könyörület tekintetével. Látta a vámost, és mivel ebben a látásban ott volt könyörülete és kiválasztása is, azt mondta neki: Kövess engem! Kövess, ez azt jelenti, hogy lépj a nyomomba. Kövess – mondta –, de ne lábad lépteivel, hanem életed megjobbításával. Aki ugyanis azt állítja, hogy Krisztusban akar maradni, annak úgy kell élnie, ahogy Krisztus élt (vö. 1 Jn 2, 6).

Az felállt – mondja a Szentírás –, és nyomába szegődött (Mt 9, 9). Semmi csodálatos nincs abban, hogy a vámos az Úr első parancsszavára otthagyja a földi hasznot, amit hajszolt, és hátat fordítva a gazdagságnak, csatlakozik annak a kíséretéhez, akiről tudta, hogy semmi vagyona sincs. Mert maga az Úr, aki őt külsőleg hallható szavával meghívta, belül ellenállhatatlan ösztönzéssel rávette, hogy kövesse őt, szívébe öntve a kegyelem fényét. Ennek világánál Máté megértette, hogy aki itt a földön elszólította őt az ideigvalóktól, az az égben romolhatatlan kincseket tud neki adni.

Vendégül látta őt házában. Sok vámos meg bűnös jött oda, s Jézussal és tanítványaival együtt asztalhoz telepedett (Mt 9, 10). Egy vámos megtérése sok vámosnak és bűnösnek ad példát a bűnbánatra és a bocsánatra. Aki majd a pogányok apostola és tanítója lesz, megtérésének kezdetén szép és igaz előrejelzéssel a bűnösök egész csapatát vezeti magával az üdvösségre, és az evangélium hirdetésének a feladatát, amelyet erényeinek kiteljesedésével valósít majd meg hiány nélkül, hitének első lépéseinél már gyakorolja. Továbbá: ha a történetek vizsgálatánál értelmünkkel mélyebbre akarunk hatolni, Máté nemcsak földi házában adott testi lakomát az Úrnak, hanem lelkének házában sokkal buzgóbban készített neki lakomát, a hit és szeretet által, annak tanúságtétele szerint, aki azt mondotta: Nézd, az ajtóban állok, és kopogok; aki meghallja szavam, és ajtót nyit, bemegyek hozzá, vele eszem, ő meg velem (Jel 3, 20).

Ha meghalljuk szavát, akkor nyitunk ajtót az ő fogadására, amikor akár rejtett, akár nyílt intéseinek szívesen szót fogadunk, és gondos munkával megtesszük azt, aminek elvégzésére felszólítást kaptunk. Betér hozzánk, hogy ő velünk, mi pedig vele étkezzünk. A választottak szívében ugyanis szeretetének kegyelmével vesz lakást, és szüntelen jelenlétének fényével üdíti fel őket, hogy a mennyei vágyak egyre jobban megerősödjenek bennük, és az ég felé törő tetteikkel mint nagyon kedves eledellel táplálják Jézust.

 

Könyörgés

Istenünk, Te mérhetetlen irgalmaddal apostolaid közé választottad Mátét, a vámost. Add, hogy példája és közbenjárása támogasson minket, és Téged követve, egyre hűségesebben kövessük Szentlelked indításait, és így mindig készek legyünk a megtérésre, s a Tőled kapott kegyelmek megőrzésére, a mi Urunk, Jézus Krisztus, a Te Fiad által, aki Veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen!

 

Katonai Ordinariátus © Minden jog fenntartva