SZŰZ MÁRIA SZENT NEVE

 

Latinul: Festum Nominis Beatae Mariae Virginis. Boldogságos Szűz Mária nevenapja a liturgikus naptárban. Mária nevét különböző napokon a 11. századtól ünnepelték, az egész Egyház számára Boldog XI. Ince pápa rendelte el a török felett Bécsnél 1683. szeptember 12-én aratott győzelem emlékére (hasonlóan a nándorfehárvári győzelem vagy az 1456-ban elrendelt Urunk színeváltozása hálaünnephez). Napja ekkor a Kisboldogasszony nyolcadába eső vasárnap lett. Szent X. Pius pápa az ünnepet áthelyezte a győzelem napjára, 12.-re. A Bécsnél aratott győzelmet 1686-ban követte Magyarország felszabadítása is, melyet szintén Mária közbenjárásnak tulajdonítottak (Mária eljegyzése). -A kultuszt Közép-Európában főleg a passaui Mariahilf (Mindenkor Segítő Szűz Mária) tisztelete ihlette. Bécs ostroma alatt ILipót császár és udvara Passauba menekült, és ott a kapucinus kolostor kegyképe előtt könyörgött a szabadulásért. A győzelem után a kegykép tisztelete hozzájárult Mária Szent Neve ünnepének gyors terjedéséhez. A 18. században hazánkba települő németekk, de a magyar kamarai telepítések is szívesen választották az új templomok, kápolnák titulusául Mária nevét, s általában a Mariahilf-kegykép másolatát, művészi átköltéseit helyezték oltárukra.

 

Himnusz

Örülj, Krisztus szűz Szülője,

kit Gábriel köszöntése

Szűznek s Anyának nevez.

 

Örülj, kegyelemmel teljes,

szülésed nem volt gyötrelmes,

liliom vagy, szép, nemes.

 

Örülj, hiszen Egyszülötted

meghalt bár, de visszanyerted,

él, ragyog, feltámadott.

 

Örülj, Krisztus mennybe szállott,

láttad, amint e világot

messze hagyva távozott.

 

Örülj, te is felvétettél,

s dicsőséggel öveztettél

a mennyei trónusig.

 

A te méhed szent gyümölcse,

lelkünk éhét hogy betöltse,

teáltalad adatik.

 

Szelíd és kegyes Szűz, kérünk,

életutunk, szent reményünk,

kegyelemmel teljes Szűz:

 

Szent Fiadtól esdj kegyelmet,

mely örökre veled minket

boldogságban összefűz. Ámen.

 

 

Olvasmány Szent Bernát apát beszédeiből

A szűz neve Mária (Lk 1, 27). Szóljunk valamit erről a névről is, amelyet a tenger csillagának szoktak fordítani, és ami nagyon illik a Szűzanyára. Ő ugyanis valóban a csillaghoz hasonlít, mert amint a csillag, bár sugarakat bocsát ki, megmarad épnek, úgy a szent Szűz is szüzessége sérelme nélkül szülte világra a Fiút. Amint a sugárzás nem csökkenti a csillag fényességét, úgy a Fiú sem a Szűz épségét. Ő ugyanis az a ragyogó csillag, amely Jákobból támadt, amelynek fénye megvilágosítja az egész földet, világossága ott ragyog a magasságokban, behatol a mélységekbe, bejárja a földet, inkább a lelket melegíti, mint a testet, növeli az erényeket, és kiégeti a hibákat, ő az a nagyszerű és kiváló csillag, amely magasba emelkedett életünk nagy és hatalmas tengere fölött, hogy ott ragyogjon erényekkel, és világoskodjék jó példájával.

Ó, te, aki megérted, hogy mindnyájan e világ folyamán inkább viharok között hánykolódunk, mint szilárd talajon járunk, ne fordítsd el szemeidet e csillag ragyogásától, ha nem akarod, hogy elborítson az áradat. Ha a kísértések szele ér, ha a gyötrelmek szirtjei között hajózol, nézd a csillagot, hívd Máriát. Ha a kevélység, a hatalomvágy, a mellőzés vagy hiú vetélkedés hullámai között hánykolódsz, nézd a csillagot, hívd Máriát. Ha a harag, a kapzsiság vagy a test vágyai fenyegetik lelked hajóját, nézd Máriát. Ha a bűnök félelmetessége megzavar, ha a lelkiismeret beszennyeződése megijeszt, ha az ítélet borzalmassága megrémiszt, ha a szomorúság feneketlen mélysége és a kétségbeesés örvénye elnyeléssel fenyeget, gondolj Máriára.

Veszélyben, szükségben, kétségeidben gondolj Máriára, hívd Máriát. Ne távozzék ajkadról, ne távozzék szívedből, és hogy közbenjáró imáját elnyerhesd, ne szűnj meg példáját követni. Ha őt követed, nem fogsz eltévedni; ha őt kéred, nem fogsz kétségbeesni; ha rágondolsz, nem térsz rossz útra; ha ő fogja kezedet, nem fogsz elbukni; ha ő védelmez, nincs mitől félned; ha ő vezet, nem fogsz elfáradni; ha ő kegyes hozzád, célba érsz. Így önmagadban megtapasztalod, hogy mennyire joggal mondja a Szentírás: A szűz neve Mária. De most egy kicsit meg kell állnunk, hogy ne csak átmenetileg szemléljük ezt a ragyogó fényességet. Az Apostol szavát mondom: Jó nekünk itt lennünk (vö. Mt 17, 4). Most szabad csendben, belső örömmel szemlélni azt, amit nem tud kifejezni a nehézkes szó.

 

Könyörgés

Mindenható, örök Isten: híveid szívből örvendeznek a Boldogságos Szűz Mária nevének és oltalmának. Hathatós közbenjárására engedd, hogy minden gonosztól megmeneküljünk a földön, és örökké tartó boldogságra jussunk a mennyben. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.

 

Katonai Ordinariátus © Minden jog fenntartva