ZACCARIA SZENT ANTAL

rendalapító

született: Cremona, Itália, 1502.

elhunyt: Cremona, 1539. július 5.

 

 

1520-ban beiratkozott a padovai egyetem orvosi karára, de amikor 1524-ben doktorként hazatért, nem lett orvos. Egy domonkos atya irányításával elmélyült lelki életet kezdett élni, majd a S. Vitale-templomban tanította az embereket. 1528-ban pappá szent. A lelki megújulás érdekében végzett munkájába bevonta a laikusokat is. Hamarosan testben élő angyal, s a haza atyja névvel illették. 1530-ban lemondott javadalmáról, és Torelli grófnő káplánjaként Milánóba költözött. Itt a Szent Márta-templom mellett G. ABellotti alapított korábban egy oratóriumot, melyet az Örök Bölcsességről nevezett el. Bellotti halála után az oratórium élete ellanyhult, de ő olyannyira fölélesztette, hogy három új alapítás született belőle: Szent Pál Fiai (barnabiták) a ffiak számára, angelikák a nők számára, s a házasságban élők számára a harmadrendek mintájára a Szent Pálról nevezett ájtatos házaspárok társulata. Milánó népének fölrázására a barnabitákat és az angelikákat nyilvános vezeklésre hívta meg. A nép megdöbbent, a papság azonban följelentette, és az inkvizíció két alkalommal is perbe fogta. Ártatlansága kiderült, s ettől fogva jóváhagyással tevékenykedhetett. Fölelevenítette a Bellotti által kezdeményezett negyvenórás szentségimádást, melybe 1537-ben a hívőket is bevonta (eredetileg az oratórium zárt ügye volt). Kezdeményezése a Krisztus halálára emlékeztető péntek délutáni harangszó. Szorgalmazta a gyakori áldozást; az angelikáknál, akiknek lelki vezetője volt, már akkor bevezette a napi áldozást. Ma a milánói Szent Barnabás-templomban nyugszik. 1634-ben boldoggá, 1897-ben szentté avatták.

 

Olvasmány és könyörgés az imaórák liturgiájából

Olvasmány Zaccaria Szent Antal Mária áldozópapnak szerzetestársaihoz mondott beszédéből

Mi oktalanok vagyunk Krisztusért (1 Kor 4, 10). Szent Pál, a mi égi vezérünk és szent pártfogónk mondta e szavakat önmagáról és a többi apostolról, és velük együtt mindazokról, akik keresztény módra élnek és apostolkodnak. Ne csodálkozzunk, és ne ütközzünk meg e kijelentésen, kedves testvérek, hiszen nem nagyobb a tanítvány a mesterénél, sem a szolga uránál (Mt 10, 24). Akik ellenünk vannak, azok önmaguk lelkének ártanak, nekünk pedig használnak: örök dicsőségünk koronáját növelik, önmagukra pedig kihívják Isten haragját. Éppen ezért nem szabad őket szidnunk és gyűlölnünk, sőt inkább részvéttel kell lennünk irántuk, és szeretnünk kell őket. Imádkozzunk is értük! Ne engedjük, hogy legyőzzön minket a rossz, inkább mi győzzük le jóval a rosszat. Az Apostol is arra figyelmeztet bennünket, hogy jó cselekedeteinket, mint a lángoló szeretet izzó parazsát, gyűjtsük a fejükre (Róm 12, 20), hogy meglássák türelmünket, szelídségünket, és így jobb útra térjenek, s ők is az istenszeretet lángjára gyulladjanak.

Isten irgalmasan kiválasztott minket a világból, bár erre érdemtelenek voltunk. Azt akarja, hogy szolgáljuk őt az erények útján, türelemben teremjük meg a szeretet sok gyümölcsét, és dicsérjük őt nemcsak az Isten gyermekeire váró örök boldogság reményében, hanem a megpróbáltatások között is.

Gondoljatok csak meghívástokra (1 Kor 1, 26), kedves testvérek. Mert ha ezt komolyan megfontoljuk, azonnal belátjuk azt is, hogy ha már a szent apostoloknak és Krisztus többi hősének a nyomdokaiba léptünk – noha még messze vagyunk tőlük –, akkor szükségszerűen azt sem utasíthatjuk vissza, hogy mi is részt vegyünk szenvedéseikben. Fussuk meg kitartással az előttünk levő pályát, és emeljük tekintetünket a hit szerzőjére és bevégzőjére, Jézusra (Zsid 12, 1).

Mi tehát, akik ezt a nagy Apostolt választottuk vezetőnkül és pártfogónkul, ígérjük meg, hogy példáját követni is akarjuk. Törekedjünk életünkben megvalósítani tanítását és példáját. Nem illik ugyanis, hogy az ilyen kiváló vezérnek gyávák és árulók legyenek katonái, de az sem illik, hogy az ilyen dicső atyának méltatlan fiai legyenek.

 

Könyörögés

Urunk, Istenünk, add, hogy Szent Pál apostol tanítása által megismerjük Jézus Krisztusnak minden értelmet meghaladó szeretetét, amely Zaccaria Szent Antal Mária áldozópapot képessé tette arra, hogy Egyházadban állhatatosan hirdesse az üdvösség örömhírét. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.

 

Katonai Ordinariátus © Minden jog fenntartva