S. E. R.
Berta Tibor
dandártábornok, püspök
Magyarország Katonai Ordináriusa

 

ELÉRHETŐSÉG:

Postacím: 1054 Budapest, Szabadság tér 3.

Telefon: Városi: (1) 474-12-70; HM: (2) 21 381

Telefax: Városi: (1) 354-16-25; HM: (2) 22 696

Mobil: 30/955-9004

E-mail: berta.tibor@hm.gov.hu

 

SZEMÉLYES ADATOK:

Születési helye, ideje: Kaposvár, 1966. június 19.

Pappá szentelés helye, ideje: Marcali, 1991. június 20.

Püspökké szentelés helye, ideje: Budapest, 2021. április 10.

 

LELKIPÁSZTORI SZOLGÁLATA:

A Veszprémi Egyházmegye szolgálatában: 1991-1993. Marcali, káplán. A Kaposvári Egyházmegye szolgálatában: 1993-1994. Kaposvári Székesegyház, káplán.

1994-től átengedve a Katonai Ordinariátus szolgálatára: 1994.-1997. a Katonai Ordinárius titkára, 1998.-2003. Helyőrségi tábori lelkész, Szombathely, 2002.-2003. Külföldi szolgálat, KFOR, 2003.-2005.

Tábori esperes, Székesfehérvár, 2005.-2008. Kiemelt tábori lelkész, Székesfehérvár, 2007.-2009. Mb. általános helynök, Budapest, 2008.-2009. MH ÖHP Kiemelt tábori lelkész, Székesfehérvár, 2009.-2021. Általános helynök, Budapest

2009. Inkardinálva a Katonai Ordinariátusba.

2021. február 18-án, Őszentsége Ferenc pápa a Katonai Ordinariátus püspökévé nevezi ki.

2021. április 10. Püspökké szentelése és beiktatása a Szent István Bazilikában Budapesten.

 

Jelmondata:

„CONSERVI IN DOMINO”

Szolgatársak (vagyunk) az Úrban

Fellow servants in the Lord

Compagni nel servizio del Signore

Mitknechte in dem Herrn

(vö. Levél a Kolosszeieknek 4,7)

 

 

 

 

KINEVEZÉSI BULLA

Ferenc püspök, Isten szolgáinak szolgája, szeretett fiának, Berta Tibornak, a Magyar Katonai Ordinariátus papjának, mindeddig ugyanott általános helynöknek, ugyanazon Ordinariátus megválasztott főpásztorának, üdvözlet és apostoli áldás!

Az emberi nem Megváltója, a mi Urunk, Jézus Krisztus, midőn e világba jött, fölkínálta az örök üdvösség elnyerését azoknak, akik hittek őbenne. Őáltala, ővele és őbenne az Anyaszentegyház, az ő jegyeseként, a püspökök és áldozópapok szolgálata által tisztelettel és dicsőséggel adózik a mindenható Atyaistennek, és tőle kér minden gyermekének kegyelmet és áldást. Hogy erről az isteni szolgálatról megfelelően gondoskodjék, a római pápának mindig alkalmas pásztorokkal kell ellátnia a híveket. Azért most figyelmünket a Magyar Katonai Ordinariátus keresztény híveire irányítjuk, akik tiszteletreméltó testvérünk, Bíró László lemondása után főpásztor nélkül maradtak, és ezt a hivatalt rád kívánjuk bízni, szeretett fiam, aki a lelki életben, tapasztalatban, tudományban, igaz hitben, reményben és szeretetben, valamint a lelkipásztori buzgóságban kitűnsz.

Apostoli hatalmunk teljességével élvén tehát, és miután megfontoltuk a Püspöki Kongregáció véleményét, kinevezünk téged a Magyar Katonai Ordinariátus püspökévé, megadván neked az egyházi törvény szerint ugyanazon hivatallal együtt járó minden jogot és kötelességet. A liturgikus előírások megtartásával a püspökké szentelést Rómán kívül bárhol, bármelyik katolikus püspöktől megkaphatod. Előbb azonban, miként az egyházi törvény előírja, szabályszerűen le kell tenned a hitvallást, és hűséget kell esküdjél nekünk és azoknak, akik e székben követnek majd minket. Végül téged, szeretett fiam, és az egész Magyar Katonai Ordinariátust buzgón a Boldogságos Szűz Mária pártfogásába, valamint Mihály, Rafael és Gábriel főangyalok oltalmába ajánlunk, akiknek közbenjárására minden egyes krisztushívőt ajándékozzon meg az Úr az ő segítségével!

 Kelt Rómában, a Lateránnál, február hó 18-án, az Úr 2021. és pápaságunk 8. esztendejében. 

Ferenc

 

 

HŰSÉGESKÜ

Ego, Tibúrtius Berta, ad sedem Ordinariátus Militáris Hungáriae promótus, cathólicae Ecclésiae atque Románo pontífici, eius suprémo pastóri, Christi vicário, beáti Petri apóstoli in primátu successóri et collégii episcopórum cápiti semper fidélis ero.

Líbero exercítio primatiális summi pontíficis potestátis in univérsa Ecclésia óbsequar, ipsiúsque iura et auctoritátem mihi curae erit provéhere ac deféndere. Praerogatívas quoque atque múnera Románi pontíficis legatórum, quippe qui persónam gerant suprémi pastóris, agnóscam atque observábo.

Apostólica múnera epíscopis commíssa, nempe pópulum Dei docéndi, sanctificándi et regéndi in hierárchica communióne cum collégii episcopális cápite atque membris summa diligéntia exsequénda curábo.

Univérsae Ecclésiae unitátem tuébor, ideóque studióse incúmbam, ut depósitum fídei inde ab Apóstolis tráditum purum et íntegrum servétur, ac veritátes, tenéndae et móribus applicándae, próuti ab Ecclésiae magistério proponúntur, ómnibus tradántur et illustréntur. Errántibus vero in fide patérnum ánimum pandam, atque omni ope adnítar, ut ad plenitúdinem cathólicae veritátis pervéniant.

Ad imáginem Christi, summi et aetérni sacerdótis respíciens, pie sanctéque agam, ac ministérium mihi commíssum ita adimplébo, ut, forma factus gregis ex ánimo, fidéles in Christiána perfectióne adipiscénda confirmáre váleam.

Disciplínam cunctae Ecclésiae commúnem fovébo, et observántiam ómnium legum ecclesiasticárum, eárum imprímis, quae in Códice Iuris Canónici continéntur, sollérter insístam, semper advígilans, ne mali usus írrepant, praecípue circa ministérium verbi et sacramentórum celebratiónem.

Diligéntem curam in temporálibus Ecclésiae bonis administrándis ponam, iis potíssimum, quae ad divíni cultus exercítium, ad cleri aliorúmque ministrórum honéstam sustentatiónem, necnon ad sacri apostolátus et caritátis ópera colláta sunt.

In expléndo mandáto mihi commísso omnes presbýteros et diáconos, órdinis episcopális próvidos cooperatóres, necnon religiósos et religiósas, uníus eiusdémque óperis partícipes, peculiári dilectióne prósequar. Itémque de sacris vocatiónibus provehéndis máximam curam habébo, ut spirituálibus necessitátibus in tota Ecclésia conveniénter consulátur.

Laicórum dignitátem propriámque ipsórum in Ecclésiae missióne partem agnóscam et próveham. Ópera vero missionália ad géntium evangelizatiónem fovéndam peculiári sollicitúdine curábo.

Ad concília ceterásque legítimas actiónes collegiáles vocátus, nisi impédiar, ipse ádero, vel opportúne respondébo.

Statútis tempóribus vel occasióne data Apostólicae Sedis, ratiónem de pastoráli meo offício reddam, eiusdémque mandáta atque consília simul obsequénter accípiam, ac máximo stúdio perfíciam.

Sic me Deus ádiuvet et haec sancta Dei evangélia, quae mánibus meis tango.

 

Én, Berta Tibor, a Magyar Katonai Ordinariátus püspöki székére lépvén a katolikus Anyaszentegyházhoz és Róma püspökéhez, annak legfőbb pásztorához és Krisztus helytartójához, Szent Péter apostolnak utódjához az elsőségben és a püspökök kollégiumának fejéhez mindig hűséges leszek.

Szabad hozzájárulásommal engedelmeskedem a legfőbb pásztor egész Anyaszentegyházunk fölött gyakorolt prímási hatalmának, és gondom lesz az ő jogait és tekintélyét előmozdítani és megvédeni. Ugyancsak elismerem és tiszteletben tartom Róma püspöke legátusainak előjogait és feladatait, mint olyanokéit, akik a legfőbb pásztor személyének nevében járnak el.

A püspökökre rótt apostoli feladatok végrehajtására, úgymint Isten népének a püspöki kollégium fejével és tagjaival hierarchikus közösségben való tanítására, megszentelésére és kormányzására a legnagyobb gonddal ügyelek.

Az Anyaszentegyház egészének egységét megőrzöm, és ezért buzgón törekszem arra, hogy mostantól az apostolok által átadott hitletétemény tisztán és sértetlenül megőriztessék, és az igazságok, amelyeket meg kell tartani és az erkölcsökre alkalmazni kell, mindenkinek úgy adassanak át és legyenek magyarázva, ahogyan azokat az Anyaszentegyház tanítóhivatala előadja. A hitben tévelygők felé pedig atyai lelkületet tanúsítok, és minden erőmmel igyekszem, hogy a katolikus igazság teljességére eljussanak.

Krisztusnak, a legfőbb és örök papnak képmására tekintve jámborul és szentül cselekszem, és a rám bízott hivatalt úgy töltöm be, hogy lelkületemben a nyáj mintaképévé válva a híveket a keresztény tökéletesség elérésében megerősíteni tudjam.

A teljes Anyaszentegyház közös fegyelmét megóvom, és minden egyházi törvény megtartását, különösen is azokét, amelyek az Egyházi Törvénykönyvben foglaltatnak, szorgalmasan felügyelem, mindig azon őrködvén, hogy gonosz szokások föl ne üssék fejüket, kiváltképp az ige és a szentségek szolgálata terén.

Figyelmesen ügyelek az Anyaszentegyház evilági javainak kezelésére, különösen azokéra, amelyek a szent cselekmények végzésére, a klérus és más szolgálattevők tisztes megélhetésére, valamint a szent apostolkodásra és a szeretet cselekedeteire vannak szánva.

A rám bízott feladat betöltésében minden áldozó- és szerpapokat, a püspöki rend gondos segítőtársait, nem kevésbé a szerzeteseket és szerzetesnőket, ugyanezen munkálkodás részeseit különös szeretettel övezem. Úgyszintén a szent hivatások előmozdítására a legnagyobb figyelmet fordítom, hogy a lelki szükségletek az egész Anyaszentegyházban megfelelően kielégíttessenek.

A világi hívek méltóságát és az Anyaszentegyház küldetésében betöltött sajátos szerepét elismerem, és előbbre mozdítom. A missziókat a pogányok evangelizálására ezen felül különös buzgalommal támogatom. Ha zsinatokra és a püspöki kollégium más törvényhozó alkalmaira kapok meghívást, ha nem akadályoztatom, személyesen megjelenek, vagy megfelelő választ adok.

A meghatározott időkben vagy az Apostoli Szentszék által kijelölt alkalmakkor számot adok pásztori szolgálatomról, és ugyanezen Szentszék parancsait vagy tanácsait engedelmesen elfogadom, egyszersmind a legnagyobb igyekezettel végrehajtom.

Isten engem úgy segéljen, és Istennek ezen szent evangéliumai, melyeket kezemmel érintek.

 

 

Katonai Ordinariátus © Minden jog fenntartva