SZENT KOLUMBÁN

apát

született: Leinster tartomány, Írország, 540 körül

elhunyt: Bobbio, 615. november 23.

 

 

Szerzetesi hivatását fölismerve Cluain-Inisben Sinell apát tanítványa, majd a híres bangori kolostor novíciusa. Comgallus apát 575 körül 12 társával együtt az európai kontinensre küldte misszionálni. Gotrannus burgund uralkodótól kolostotor céljára megkapták egy régi római erődítmény romjait Annegray-ban, innen kiindulva alapították az újabbakat. Saját tapasztalatai és az ír szerzetesség hagyományai alapján rövid, de rendkívül szigorú regulát adott társainak. 610 körül a Theoderik austrasiai királlyal támadt konfliktus miatt visszaindították őket Írországba. Nantes-ban sikerült megszökniük, s hosszas vándorlás végén a Bodeni-tónál, Brigantio (Bregenz) közelében telepedtek meg, ahonnan a környék még pogány alemann és svév lakosságát evangelizálták. Amikor ez a vidék is Theoderik uralma alá került, a 70. évén túl járó Kolumbán társaival átkelt az Alpokon, és az ariánus Agilulf longobárd király megtérítésével próbálkozott. 612-ben  megalapította a bobbiói monostort, rövidesen itt halt meg. Az általa képviselt szerzetesi szellem jegyében születtek Gallia területénén Solégnac (632), Fontenelle, Corbie, Saint-Omer, Saint-Bertin, Remiremont monostorai. Regulája idővel feloldódott a benedeki regulában. Hét levele fennmaradt. Életrajzát Jónás bobbiói szerzetes írta meg a 7. század első felében. Ereklyéit a bobbiói templom kriptájában őrzik.

 

Olvasmány és könyörgés az imaórák liturgiájából

 Olvasmány Szent Kolumbán apát Utasításaiból

Mózes azt írta a törvényben: Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert (vö. Ter 1, 27). Kérlek, gondoljátok meg ennek a mondatnak a súlyát. A mindenható, láthatatlan, felfoghatatlan, kimondhatatlan és megmérhetetlen Isten saját képének méltóságával ruházta fel a földből alkotott embert. Mi az ember Istenhez képest? Mi a föld a lélekhez mérten? Hiszen az Isten lélek (Jn 4, 24). Nagyra méltatta Isten az embert, amikor örökkévalóságának képmását és természetének hasonlóságát ajándékozta az embernek. Nagy méltóság ez az Istenhez való hasonlóság, ha megőrzi az ember. 

Ha ugyanis a lelkébe oltott képességeit jól használja fel az ember, akkor hasonló lesz Istenhez. Tehát úgy rendelkezett Isten az ő törvényeiben, hogy mindazzal a képességgel, amelyet a teremtéskor belénk ültetett, neki kell szolgálnunk. A legelső törvény ez: Szeresd egész szíveddel Urunkat, mert ő előbb szeretett minket (vö. 1 Jn 4, 10), kezdettől fogva, és még mielőtt léteztünk volna. Isten szeretete nem más, mint képének megújítása. Isten pedig azt szereti, aki megtartja parancsait, mert azt mondja: Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat (Jn 14, 15). Az egymás iránti szeretetet parancsolja, amint mondja is: Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek benneteket (Jn 15, 12). 

Az igazi szeretet azonban nem csupán szóban, ha nem tettben és igazságban (vö. 1 Jn 3, 18) valósul meg. Sértetlen szentségében adjuk tehát vissza Istenünknek és Atyánknak az ő képmását, mivel Isten szent, hiszen ő mondja: Szentek legyetek, mert én szent vagyok (Lev 19, 2). Szeretetben adjuk vissza, mert János szava szerint: Szeretet az Isten (1 Jn 4, 8); jámborságban és igazságban kell visszaadnunk, mert ő kegyes és igazmondó. Ne fessünk idegen képet magunknak, hiszen lázadó, önkényes módon festi át saját képét az, aki kegyetlen, haragvó és gőgös. 

De hogy ne egy ilyen lázadó, önkényes képet alakítsunk ki magunkban, Krisztus is belénk festi a maga képét, hiszen ezt mondja: Az én békémet adom nektek, az én békémet hagyom rátok (Jn 14, 27). De mi hasznunk van abból, ha tudjuk, hogy jó dolog a béke, és mégsem őrizzük meg gondosan? Általában úgy van, hogy a legértékesebb dolog egyszersmind a legtörékenyebb is, és minden értékes dolgot nagyobb óvatossággal és gondosabb vigyázattal kell őriznünk. Nagyon törékeny ugyanis az a dolog, amit már könnyelmű beszéddel is el lehet pusztítani, és testvérednek egy kis megsértése is tönkretesz. Az emberek ugyanis legszívesebben másokról beszélnek, és másokkal törődnek, meggondolatlanul hiábavaló dolgokról fecsegnek, és megszólják a távollevőket. Ezért akik nem állíthatják magukról, hogy az Úr okosan segítő nyelvet adott nekem, hogy támogatni tudjam azt, aki a beszéd miatt már elfáradt (Iz 50, 4), azok hallgassanak. Ha pedig bármit is mondanak, az békességes legyen!

 

Könyörgés

Istenünk, te Szent Kolumbán apát élete által az apostoli lelkület és szerzetesi buzgóság szép példáját adtad népednek. Közbenjárására segíts, hogy nyomában járva téged mindennél jobban keressünk, és készséges lélekkel szolgáljuk evangéliumod terjedését. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.

 

Katonai Ordinariátus © Minden jog fenntartva