Szentmise Buda fölszabadításának 336. évfordulóján - videó

2022. szeptember 2. péntek

Szentmise Buda fölszabadításának 336. évfordulóján

Katonai tiszteletadással és hálaadó ünnepi szentmisével emlékezett meg a HM Katolikus Tábori Püspökség - Katonai Ordinariátus Buda 1686. évi visszafoglalásáról.

Az eseményről készült felvétel itt látható: https://www.youtube.com/watch?v=fOQAE_leUec&t=1s 

A szentmisét Berta Tibor dandártábornok, tábori püspök, katonai ordinárius mutatta be a Budavári Nagyboldogasszony Plébániatemplomban a tábori lelkészi kar tagjaival.

A katonai tiszteletadással bemutatott ünnepi liturgiát megelőzően Vargha Tamás miniszterhelyettes, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, Sándor Zsolt altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnokhelyettese és Berta Tibor püspök megkoszorúzták XI. Ince pápa Hess András téren álló szobrát.

A 18 órakor elkezdődött szentmise előtt Vargha Tamás miniszterhelyettes mondott ünnepi beszédet, a Mátyás-templomban, ahol mások mellett jelen volt Gion Gábor stratégiai elemzésért és humánpolitikáért felelős államtitkár, dr. Maróth Gáspár védelempolitikáért és védelmi fejlesztésekért felelős államtitkár, dr. Vidoven Árpád közigazgatási államtitkár, Hajnik László védelempolitikáért felelős helyettes államtitkár, valamint a honvéd tábornoki kar több tagja.

 

A püspök szentmisén elhangzott beszéde itt olvasható:

Krisztusban szeretett Testvéreim!

Szándékunk szerint nem pusztán egy győztes csatát és egy sikeres ostromot szeretnék megünnepelni mostantól évről évre, hanem hálatelt szívvel – a mai és a jövőbeni katonai tiszteletadással bemutatott szentmisék kegyelmei által, és azoktól ösztönözve – újra és újra megköszönni a gondviselő és Mindenható Istennek hogy országunk megmaradhatott magyarnak, megmaradhatott kereszténynek és rávilágítani ennek jelentőségére.

Az 1683. szeptember 12-ei bécsi győzelem után 1686. szeptember 2-án Budán nagyot fordult a sok éve tartó háború menete a katolikus szövetségesek javára, amely nyitánya lett azoknak a sikeres küzdelmeknek, amelyek végleg eldöntötték az Oszmán Birodalom általmegszállt európai területeinek sorsát. Buda szeptember 2-ai visszafoglalása szimbolikus jelentőséggel bírt, mind a kortársak, mind az utódok szemében. Így nekünk is megalapozott okunk van arra, hogy hálás szívvel emlékezzünk meg Buda visszavételéről, a királyi székváros 145 keserves éven át tartó oszmán megszállásának végéről. Kiemelkedő diadal, de még inkább életbevágóan értékes sorsforduló volt ez fővárosunknak, nemzetünknek, hazánknak, de az egész keresztény Európának is.

Tudjuk jól, hogy 1526-ban Mohácsnál a magyar egyház - köztük hat püspök – szinte teljes vezetése odaveszett. 1535-ig Magyarországon mindössze három fölszentelt püspök volt, a megszállt területeken levő egyházmegyék szörnyűen kiábrándító hanyatlásnak indultak. A katolikus klérust üldözték, sok száz plébánia betöltetlen volt, a szerzetesrendek kolostorai kiürültek, nagyon nagy részben elpusztultak, betiltották a harangozást, az énekes szertartásokat, a körmeneteket, amelyekről a megszálló oszmánok azt mondták: "a dőre hit értelmetlen szokásai". A magyarság kivérzett a háborúkban, a néprablásban, nélkülözésben – s, ahogy valaki megfogalmazta: ha úgy nézzük: 150 év alatt 2-2 és fél millió ember tűnt el (vagy meg se született) az országban. Mindezek miatt, talán joggal ki szabad jelenteni, hogy milyen nagy jelentőségű az a dicsőséges 336 évvel ezelőtti szeptember 2-ai nap, mennyire értékes volt Buda visszavétele.

Nagy hálával tartozunk ezért a gondviselő Istennek, és az őt minduntalan dicsőítő Katolikus Egyháznak, amiért Péter apostol szentéletű utóda Boldog XI. Ince pápa – aki fiatal korában katonának készült és egész lényében megőrizte azokat a hadvezéri ambíciókat amelyek fiatalkora idején a katonaság felé vonzották – megszervezte és finanszírozta a nemzetközi összefogást, a szinte állandóan torzsalkodó és vallásháborúkban kiábrándult uralkodók, fejedelmek között megteremtette az egyetértést és elhatározást, amely alapja tudott lenni Európa egészséges védekezésének az Oszmán Birodalom áfiuma ellen. Talán még azt sem túlzás állítani, hogy ha ez akkor nem valósul meg, ma talán nem lenne, vagy legalábbis nem így létezne Magyarország!

Buda fölszabadítása, nagy visszhangot keltett Európa-szerte, melyet szinte mindenütt úgy értékeltek, mint a legyőzhetetlennek tűnő oszmán birodalom visszaszorításának látványos jelét. XI. Ince pápának – aki a Budai Vár helyreállítási munkálataira is nagy összeget biztosított – Lotaringiai Károly a Szent Liga hadvezére, szeptember 14-i levelében ezt írta: „Ennek az ostromnak szerencsés kimenetelét különösen annak az atyai szeretetnek tulajdonítom, amivel Szentséged ezt a hadjáratot buzdította”.

Nem feledkezhetünk meg hálaadásunkban arról sem, hogy az isteni gondviselés XI. Ince pápának pótolhatatlan segítőtársat adott Francesco Buonvisi bíboros, bécsi nuncius személyében, aki szívvel-lélekkel, fáradhatatlan erővel végezte főpapi és diplomáciai szolgálatát nem csak Magyarország, hanem az keresztény Európa védelmében.

Buda nagyon súlyos véráldozatokkal járó 44 napon át tartó ostromában nagy szerepet játszott Aviánói Boldog Márk kapucinus tábori lelkész, aki kezében egy fakereszttel az elsők között mászott föl a várfalra. Ő és az ostromlók nagy része a győzelem egyik jelének tartotta, hogy a nagymecsetként működő Nagyboldogasszony templom egyik fala a lőporraktár július 22-ei fölrobbanásakor leomlott, és egy befalazott fülkéből előkerült a Szűzanya szobra, karján a Gyermekjézussal. Szeptember 3-án Aviánói Márk körmenetben vitette végig a szobrot, valamint Te Deumos, hálaadó szentmisét mutatott be. Boldog XI. Ince pápa és Boldog Aviánói Márk a Szentséges Istenszülő, Magyarország Nagyasszonya közbenjárásának tulajdonította a nehezen megszerzett, de annál fényesebb diadalt.

Égi Patrónánk, Hazánk Védasszonya hathatós közbenjárásában bízva fordulunk most Szent Fia Legszentebb Áldozatának bemutatásával a gondviselés Istenéhez, Mennyei Atyánkhoz, amikor azt imádkozzuk majd a liturgia végén: Urunk, te új szívet adtál a Boldogságos Szűznek. Add, hogy ennek a szentségnek erejével mi is készséges szívvel engedelmeskedjünk a Szentlélek sugallatainak, és napról napra Krisztushoz, az új emberhez váljunk hasonlóvá. Ámen.

 


[galeria]

 

Katonai Ordinariátus © Minden jog fenntartva